Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

1. Организация на цялостното счетоводство на предприятието.

2. Разработване на счетоводната политика на дружеството.

3. Създаване на индивидуален сметкоплан по НСС или МСС.

4. Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи; изготвяне на

счетоводен и данъчен амортизационен план.

5. Водене на складови наличности на материалните и стокови запаси и ценности по

вид, количество и стойност.

6. Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи, систематизиране и

обобщаване на счетоводната информация в счетоводни регистри.

7. Изготвяне на месечни/тримесечни финансови отчети за състоянието на дружест-

вото, анализи и препоръки.

8. Представляване от наша страна на фирмата при ревизии и одити.

9. Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ДДС и VIES декларации.

10. Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;

11. Подаване на информация, свързана със системата “Интрастат”;

12. Отчитане и анализ на разчетите с контрагенти, доставчици и клиенти;

13. Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции;

14. Периодични справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и клиенти,

складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели.

14. Определяне на размера и текущо начисляване на данъчни задължения (авансови

вноски по ЗКПО, алтернативни данъци и др.)

15. Попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ

16. Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи всички статистичести

форми според спецификата на дейността на фирмата

17. Изготвяне на платежни нареждания за разплащания към доставчици.

18. Представителство при проверки и ревизии пред НАП,НОИ,ИНСПЕКЦИЯ ПО

ТРУДА,МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И ДР.

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

1. Консултация относно спазване на всички изисквания на българското трудово и

осигурително законодателство.

2. Изготвяне на трудови досиета на персонала: трудови договори, допълнителни

споразумения и всички документи, изисквани според българското законодателство,

както и регистрирането им в електронната система на НАП.

3. Представителство при проверки от НАП,НОИ и Инспекцията по труда и др.

4. Изработване на ведомости за работни заплати на персонала.

5. Представяне на документи за НАП и НОИ (декларация Обр.1 и ОБР.6,

уведомления по чл.62 и др.)

6. Изготвяне на граждански договори.

7. Изготвяне на сметки и служебни бележки за изплатени суми.

8. Обработка и входиране на болнични листи в електронната система на НОИ.

9. Изготвяне на удостоверения – УП1, УП2 и УП3 за пенсиониране.

10.Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета.

11.Попълване на трудови книжки

12.Заверка на осигурителни книжки в НОИ

13.Подаване на декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице

14.Свързване със Служба по Трудова Медицина

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

1. Изготвяне на Годишен финансов отчет на предприятието, включващ всички

статистически форми според спецификата на дейността.

2. Подготовка на Годишния финансов отчет за публикуване в Търговския регистър.

3. Изготвяне на Годишна данъчна декларация по ЗКПО и ЗДДФЛ.

4. Подаване на Годишните статистически форми в електронната система на НСИ.