Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ

ФИНАНСОВИ И ИНВЕСТИЦИОННИ АНАЛИЗИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

(1) Финансови консултации, свързани с индивидуални спестявания и инвестиции

· Сравнителен анализ на достъпните инвестиционни и банкови продукти;

· Анализ на индивидуалните възможности за спестяване и инвестиране;

· Анализ на склонността и толерантността към поемане на риск;

· Анализ на индивидуалния бюджет при покупка на недвижимо имущество и

други значителни разходи;

(2) Финансови консултации, свръзани с финансиране на физически лица

· Сравнителен анализ на възможностите за кредитиране;

· Изготвяне на индивидуален инвестиционен план при кандидатстване за кредит

за финансиране на малък и среден бизнес;

· Алтернативи за финансиране на различни индивидуални цели и разходи;

(3) Финансови консултации, свързани с избора на пенсионни фондове и

застрахователни дружества

· Лично пенсионно планиране;

· Сравнителен анализ на пенсионноосигурителни дружества;

· Сравнителен анализ на застрахователните възможности;

ФИНАНСОВИ И ИНВЕСТИЦИОННИ АНАЛИЗИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

(1)Финансови анализи

· Анализ на финансовите резултати и финансовите съотношения;

· Анализ на капиталовата структура и източниците на финансиране;

· Анализ на възвръщаемостта, платежоспособността, обращаемостта,

ликвидността и др.

(2) Инвестиционни анализи

· Анализ и съставяне на инвестиционни проекти; капиталово бюджетиране;

· Сравнителни инвестиционни анализи на финансови и реални активи;

· Проучване на възможности за финансиране на инвестициите;

(3) Анализ на риска

· Оценка на риска чрез количествени показатели и модели;

· Анализ на чувствителността

· Анализ на сценариите;

· Симулационен анализ;

· Оценка на риска чрез качествени показатели;

(4) Бюджетиране, прогнозиране и планиране

· Прогнози на продажбите и паричните потоци;

· Изготвяне на аналитични бюджети за дейността при различни сценарии;

· Моделиране на финансовите отчети, финансовите резултати и възвращаемостта;

· Разработване на превантивни планове за стресови сценарии;

(5) Макроикономически анализи и прогнози

· Прогнозиране и анализ на отрасли, пазари, националната и глобалната

икономика;

· Анализ на промени в търсенето и предлагането;

· Анализ на промени в международните и националните регулации;

· Анализ на промени в монетарната и фискалната политики;

· Моделиране и прогнозиране на макроикономически индикатори – инфлация,

лихвени проценти, БВП и т.н.