Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1. Консултации относно избор на подходяща корпоративна форма – ЕТ, ЕООД, ООД;

2. Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в съответните учреждения и интституции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни и други;

3. Извършване на регистрация и дерeгистрация по ЗДДС;

4. Съдействие при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, увеличаване и намаляване на дружествен капитал и други корпоративни промени, изготвяне на справки и анализи за нуждите на ръководството на предприятието.

5. Съдействие и изготвяне на необходимите документи и справки при осъществяване на сделки с търговски предприятия и всякакви видове преобразувания и преструк- турирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други);

ДРУГИ УСЛУГИ

1. Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчни и осигурителни задължения;

2. Извършване на онлайн банкиране;

3. Получаване на удостоверение за наличие или липса на задължения;

4. Получаване на удостоверение за Актуално състояние на фирмата;

5. Изготвяне на документи за кредитиране и финансиране от банкови институции;

6. Изготвяне на договори, анекси и споразумителни протоколи с контрагенти на фирмата;

7. Изготвяне и всякакви други необходими за фирменото управление справки и отчети.

8. Вземане и доставка на счетоводната документация и банкови документи веднъж месечно от Ваш адрес;
9. Получаване на извлечения за движението по сметките от обслужващата Ви банка;

10.Внасяне на платежни нареждания към бюджета в клон на обслужващата Ви банка;

11.Изготвяне на документи и справки за Агенцията по заетостта

ЕДНОКРАТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

1. Годишна данъчна декларация на физически лица

Всяко физическо лице, което през настоящата година е получило доходи, различни от

доходите по трудови правоотношения следва да подаде до 30 април на следващата

календарна година Годишна данъчна декларация съгласно чл.50 от ЗДДФЛ и съответните

приложения към нея, в която да определи дължимия данък и осигурителни вноски.

Ние Ви предлагаме да подготвим и подадем Вашата Годишна данъчна декларация в НАП.

При интерес от Ваша страна, моля свържете се с нас!

2. Годишни декларации и финансови отчети на фирми без дейност

Всяко търговско дружество, независимо от факта, че през финансовата годината не е

извършвало стопанска дейност следва да подготви и представи:

* Годишна данъчна декларация в НАП – до 31 март;

* Декларация за липса на дейност в НСИ – до 31 март;

* Годишнен финансов отчет в Търговския регистър- до 30 юни;

За да се счита, че дружеството е без дейност през отчетната година, то трябва да не е извър

швало дейност и да не е отчитало приходи и разходи съгласно Закона за счетоводството и

приложимите счетоводни стандарти.

Ние Ви предлагаме да подготвим и подадем вместо Вас всички необходими документи!

При интерес от Ваша страна, моля свържете се с нас!

3. Услуги от НАП

Заявявяне и/или получаване на:

* Удостоверение за наличие и липса на задължения;

* Удостоверение за местно лице, за целите на данъчното облагане;

* Удостоверение за получени доходи и платени данъци;

* Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права;

* Други справки и удостоверения, издавани от НАП;

* Регистрация по ДДС на дружества и физически лица;

* Изготвяне и подаване на месечна декларация по ДДС на лице, неизвършвало

икономическа дейност;

* Изготвяне и подаване на Интрастат декларация на лице, неизвършвало икономическа

дейност;

За подаване и получаване на някои справки и удостоверения е необходимо нотариално

заверено пълномощно.

4. Услуги от “Местни данъци и такси”

4. * Изготвяне и/или подаване на декларация за придобиване на недвижим имот;

* Изготвяне и подаване на декларация за придобиване на превозни средства;

* Изготвяне и подаване на декларация за облагане с данък върху даренията;